Skontaktuj się z nami!

+48 511 625 620 | info@hemp4active.pl

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności zawiera obowiązujące w Sklepie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach przy składaniu przez Użytkowników zamówień na oferowane przez Sklep towary i usługi.

 

Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem ze sklepu https://hemp4avtive.pl  zwanego dalej „Sklepem”, w tym jego podstron, administrowanego przez : Athena Labs Sp. z o.o., adres ul.Karnicka 22, 03-162 Warszawa,  NIP 5242925543.

Celem Sklepu jest zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności na najwyższym poziomie, odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Administrator danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu jest Athena Labs Sp. z o.o., adres ul.Karnicka 22, 03-162 Warszawa,  NIP 5242925543.

 1. Klient może skontaktować się z naszym Sklepem w sprawach związanych z danymi osobowymi, pisząc na adres: info@hemp4active.pl


  Zasady zbierania danych osobowych
 2. W czasie przeglądania strony głównej i podstron Sklepu przez Użytkowników, automatycznie zbierane są adresy IP oraz informacje dotyczące korzystania z Sklepu przez Użytkowników.
 3. Przeglądnie strony głównej i podstron Sklepu nie wymaga podania danych osobowych.
 4. W ramach Sklepu zamieszczone są formularze wymagające podania niektórych danych osobowych: kontaktowy i formularz zamówienia na oferowane przez Sklep towary i usługi.


Zakres gromadzonych danych i informacji oraz sposób ich wykorzystywania

 1. Użytkownik Sklepu w czasie korzystania ze Sklepu może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), hasła.
 2. Wszystkie dane osobowe gromadzone podczas procesu rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracji są wykorzystywane do umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do Sklepu.
 3. W przypadku dokonania rejestracji oraz złożenia zamówienia w Sklepie zebrane w ten sposób dane osobowe służą do założenia Konta Użytkownikowi, obsługi i realizacji zamówień. 
 4. Informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa mamy prawo do ujawnienia danych, w tym adresu IP Użytkownika Sklepu upoważnionym do tego organom.


Zasady przetwarzania danych osobowych

1.Podanie danych osobowych przez Użytkowników Sklepu jest dobrowolne.

 1. Dane osobowe Użytkowników Sklepu przetwarzane będą w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży produktów oferowanych przez Sklep, jak też ich wysyłki.
 2. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy kupna – sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.
 3. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez użytkownika zgody lub maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia w Sklepie.
 4. Dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym, rachunkowo-podatkowym, będącym odpowiedzialnym za działania marketingowe oraz realizujących dostawę towaru.
 5. Sklep zobowiązuje się do nieprzekazywania danych osobowych Użytkowników do państw trzecich.

Uprawnienia Użytkowników

 1. Prawo do potwierdzenia przetwarzania
  Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do danych oraz uzyskania informacji, dotyczących przetwarzania Twoich danych.
  2. Prawo do sprostowania
  Masz prawo do niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, jeżeli uważasz, że są nieprawidłowe lub nieaktualne. Możesz też zwrócić się do nas o uzupełnienie, jeżeli uważasz, że Twoje dane są niekompletne.
  3. Prawo do „bycia zapomnianym”.
  Masz prawo do „bycia zapomnianym”. Oznacza to, że możesz od nas żądać usunięcia Twoich danych osobowych, a my niezwłocznie dane usuniemy, jeżeli:
  a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w jakich mamy prawo je przetwarzać,
  b) przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, a Ty cofnąłeś udzieloną zgodę,
  c) wniosłeś/aś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych (patrz pkt 6 poniżej),
  d) zdarzyło się, że pomimo dokładania przez nas wszelkich starań by należycie chronić Twoje dane i przetwarzać je w zgodzie z obowiązującymi przepisami, są one przetwarzane niezgodnie z prawem,
  e) przymus usunięcia danych wynika z celu wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej,
  f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem osobie która nie ukończyła 18 roku życia usług społeczeństwa informacyjnego. 
  4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych
  Możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, jeżeli:
  a) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
  b) przetwarzanie Twoich danych jest w Twojej ocenie niezgodne z prawem ale sprzeciwiasz się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  c) nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  d) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu. 
  5. Prawo do przenoszenia danych
  Możesz zażądać od nas przesłania, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, Twoich danych osobowych, które nam wcześniej przekazałeś. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi, a także żądać od nas, o ile jest to technicznie możliwe, przesłania danych bezpośrednio innemu administratorowi. Prawo do przenoszenia danych przysługuje Tobie wyłącznie w odniesieniu do tych danych które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody
  6. Prawo do sprzeciwu
  Przetwarzamy zbierane dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego naszych usług, w związku z czym masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw (z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją) wobec przetwarzania danych w zakresie w jakim przetwarzanie to dokonywane jest w celu marketingu bezpośredniego. W takim przypadku niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu.
  7. Prawo do skargi
  Masz prawo do wniesienia skargi na nasze działania lub zaniechania do organu nadzorczego.

Pliki cookies

 1. W Sklepie wykorzystujemy pliki typu cookies - pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika, na którym zostały zapisane.
 2. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Sklepu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Sklepu.
 3. W Serwisie wykorzystujemy pliki cookies Google Adwords. Google AdWords wykorzystuje technologię plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu oceny poprawności i skuteczności działalności reklamowej z wykorzystaniem narzędzi Google AdWords usług takich jak: remarketing, kategorie zainteresowań, podobni odbiorcy, rodzaje reklam opartych na zainteresowaniach oraz kierowanie demograficzne oraz na lokalizację Użytkownika.

Zabezpieczenie danych osobowych
Sklep jest zabezpieczony w środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych Użytkowników przetwarzanych przez Sklep. Dostęp do przetwarzania danych osobowych Użytkowników ma tylko ograniczona liczba pracowników sklepu, którzy posiadają upoważnienie. zainteresowań, podobni odbiorcy, inne rodzaje reklam opartych na zainteresowaniach, kierowanie demograficzne i na lokalizację.

Kontakt
Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników Sklepu oraz wykorzystywaniem plików cookies, w tym dotyczące niniejszej "Polityki prywatności i plików cookies"  jak i czy i w jakim zakresie Sklep przetwarza dane prosimy kierować na adres: Athena Labs Sp. z o.o.  adres ul. Karnicka 22, 03-162 Warszawa lub info@hemp4active.pl

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl